top of page

Various Dit Da Jows from Hong Kong

Toughen Joints, Skin, For Hard Grappling:


External Wash (not for internal consumption)


Soak in 2 liters of wine/spirits for 3 months

qian = 3 grams


Sheng Di Huang 6 qian

Tian (San Qi) 5 qian

Dang Gui Wei 3 qian

Chan Su (toad venom) 5 qian

Ze Lan 5 qian

Xu Duan 1 liang

Su Mu 4 qian

Xiang Fu 6 qian

Fang Feng 1 liang

Gui Zhi 3 qian

Niu Huang 4 qian

Mo Yao 4 qian

Ru Xiang 5 qian

Hong Hua 6 qian

Qiang Huo 8 qian

Gou Qi Zi 5 qian

Jie Geng 5 qian

Xi Xin 4 qian

Gan Cao 3 qian

Chuan Xiong 6 qian

Sha Ren 5 qian

Tu Bie Chong 5 qian

Ma Qian Zi 3 qian

Niu Xi 1 liang

Mu Er 8 qian

Du Zhong 2 liangBone Healing


For internal use after acute injury. Add the following herbs to either Ba Zhen Tang, Shi Chuan Da Bu Tang, or Liu Wei Di Huang Wan.


gu sui bu 15g

zi ran tong 20g (Vinegar prepared. Prepare separately in cast iron pan and splash with vinegar till vinegar evaporates. Do this 7 times)

xu duan 15g

jiang huang 12g

chi shao 12g

bu gu zhi (optional)

di bie chong (optional)Stop Bleeding Powder


Use equal parts of each herb.

Internal or external usage.


Tian Qi

Xue Yu Tan

Huang Bai

Hai Piao Xiao


Chicken Soup for the Martial Artist


Add to regular chicken soup recipe:


Dang Gui 4 pieces (heads best)

Gou Qi Zi (handful)

Dang Shen 4 pieces

Da Zao 8 pieces

Ding Xiang 3 finger pinchDrain Pus Powder


Equal Parts Powdered or decocted, apply externally or on gauze


Pu Gong Ying

lian qiao

jin yin hua

huang lian

da huang


Steam


handful of each

Steam the injured or painful area, especially lower back


sheng jiang

hong hua

du zhongShaolin Training Wine


Drink one ounce before workouts.

Strong Yang Tonic.

Soak in a clay pot and bury the pot in the ground.

Soak in 2 quarts of liquor for 100 days.


yin yang huo 9

yang qi shi 6 (fry in vinegar)

bu gu zhi 6

san qi 6

ren shen 6

hai ma 2 pieces

bai hua she (Whole snake. Remove head and tail, cut in pieces.)

bai shao 6

tao ren 6

tu si zi 6

du zhong 6

qing pi 6

chen xiang 6

lu rong 6

hong hua 3

dang gui 6

gou qi zi 6


Decoction for Hard Training


dang shen 9

huang qi 9

dang gui 9

shu di huang 6

rou cong rong 6

du zhong 9

gou qi zi 9

shi hu 6

sang ji sheng 6

chen pi 3

mu xiang 3

gan cao 3


Wine for Hard Training


Soak in 4 quarts of wine. Take one ounce twice daily.


dang gui 18

chuan xiong 12

hong hua 6

niu xi 12

dang shen 18

gui zhi 12

fang feng 9

shu di huang 12

wu jia pi 9

san qi 9

tao ren 9

ru xiang 9

mo yao 9

xue jie 9

du zhong 12

qing pi 9


Massage Powder


Powder all ingredients.

Massage before or after training.

The powder should stay slippery.


ru xiang

mo yao

hong hua

tian qi

talc


Tendon Relaxer


dang gui 9

bai shao 9

chi shao 6

mu gua 6

chuan xiong 6

chen pi 3


Decoct and drink regularly as an aid to flexibility training.


Topical Paste for Growing Flesh


Fry all herbs in sesame oil until the herbs start to brown.

Strain, add beeswax. (Makes a balm)


dan gui

bai zhi

zi cao

huang lian

gan cao


Yellow Powder


Grind into powder use external or internal to relieve external heat or hot injury.

Cook in vinegar till pasty and spread over affected area.


huang qin 9

huang lian 9

huang bai 9

da huang 6

zhi zi 6

pu huang 4

tian hua fen 4

gan cao 3


Keloid Scar Removal


Soak ji nei jin in vinegar and rub on scars with friction.

Keep it in the fridge.

Also useful for acne scars.


Messenger Herbs Specific to Training and Injuries


Whole head- fang feng, tian ma, chuan xiong

Top of head- gao ben

forehead- bai zhi

sides of head- man jing zi

back of head- qiang huo

nose- cang er zi, xin yi hua

throat- jie geng, niu bang zi, chan tui

neck- ge gen, gou teng

upper back- chuan xiong

spine- gou ji

low back- du zhong, du huo

right shoulder- huang qi (qi)

left should- dang gui (blood)

chest- yu jin, chai hu, xiang fu

stomach- yan hu suo

flanks- ku lian pi

lower abdomen- wu yao

arms and legs- rou gui, sang zhi, wu tuo

hand numbness- huang qi (large dose),

knees-niu xi

legs- mu gua, wu jia pi

heels- xu duan, bu gu zhi

urethra- gan cao wei

testes- li zhi he

hernia- ku lian pi

All of these recipes were collected by the inestimable Alex Tiberi.

40 views1 comment
bottom of page